Vill du veta mer om vår församling?

Välkommen till Svedjeholmskyrkan!

Vi är så glada över att du är intresserad av att veta mer om Svedjeholmskyrkan.

Här finner du en kortfattad sammanställning och presentation av vilka vi är, vad vi tror på och vilka målsättningar vi har.

Svedjeholmskyrkan vill vara en gemenskap som bygger på kärleken till Jesus, bibelordet och kärleken till människor. Vi behöver alla Jesus och hans ord men vi behöver även varandra. Vi tror att du här i församlingsgemenskapen skall finna ett andligt hem med trygghet, näringsrik andlig mat och värme. En plats av gemenskap och en plats där du kan betjäna utifrån dina förutsättningar.


 Vår vision bygger på Jesu ord i Matt 28:18-20.

Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: "Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla (ordet har också betydelsen "bevara", "hålla fast vid) allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.

Detta betyder att vi har en utåtriktad kallelse till alla människor runtomkrig oss. Men även en inåtriktad kallelse att växa i allt det Jesus har befallt och lärt oss genom sitt liv och sitt ord. Dessa båda rörelser, inåt och utåt, är viktiga för att leva ett sunt kristet liv. Vårt mål är inte bara att klara oss i dag och imorgon utan hela vägen hem till himlen. Gud har gett oss kyrkan/församlingen för att vi skall ha ett andligt hem och en tillhörighet här på jorden.

Vi vill vara en växande, välkomnande och generös Kristuscentrerad kyrka för alla generationer och nationalliteter! Som församling är vi en del av den kristna kyrkofamiljen och strävar efter god gemenskap med alla kristna bröder och systrar i de andra kyrkorna.

Svedjeholmskyrkan vill vara en öppen kyrka för alla människor genom att: Visa på möjligheten att genom Jesus Kristus upprättas, befrias och få en hel relation till Gud, oss själva och till andra.

Som pastorer ber och tror vi att du i församlingen tillsammans med dina bröder och systrar i Herren skall finna den dröm och längtan Gud har lagt i ditt hjärta!

Välkommen att vara en del av församlingsgemenskapen!!

Thomas & Maria Nordberg, pastorspar


 

 

Välkommen att vara med i en hemgrupp.

Varje dag var de endräktigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande, innerlig glädje.Apg. 2:46

Vi bygger gemenskapen i församlingen kring söndagsgudstjänsterna i kyrkan och de mindre samlingarna i hemmen. Vi tror på kraften i den stora gemensamma gudstjänsten men även på kraften i den lilla gemenskapen där man kan komma närmare varandra och växa i sin tro och i betjänande av andra. Vi vill uppmuntra alla i kyrkan att vara med i en hemgrupp. Vi har flera olika typer av hemgrupper, för unga, äldre, kvinnor, män, blandade och för familjer.

Du är välkommen att kontakta församlingsexpeditionen eller informationsdisken i kyrksalen efter gudstjänsten för att komma med i en hemgrupp.


 

 

Barn, ungdom och unga vuxna

Vi vill vara en kyrka för alla generationer där det finns möjlighet att lära känna Jesus, umgås och uttrycka sin tro på kreativa sätt. Under söndagsgudstjänsterna har vi söndagsskola och aktiviteter för barnen och på sommaren ordnar vi uppskattade barnläger. På fredagkvällar är det härliga ungdomsmöten och aktiviteter. Vartannat år har vi konfirmationsundervisning och läger för åk. 8-9. Unga vuxna är en samlingsplats för de lite äldre ungdomarna och unga familjer som träffas regelbundet. Vi vill att kyrkan skall få vara ett hem för alla åldrar.


 

 

Om vår tro och våra andliga rötter.

Svedjeholmskyrkan är en evangelisk karismatisk församling med våra rötter i den kristna kyrkans historia. Vi får aldrig glömma att vi som kristna idag lever i välsignelsen av tidigare generationers uppoffringar och segrar. Vi tror på en treenig Gud med Fadern, Sonen och den helige Ande.

Evangelisk betyder att vi tror på att bibeln är Guds ord och att Jesus är Guds son som han beskrivs i evangelierna. Karismatisk betyder att vi tror på att den helige Ande är verksam i kyrkan, Kristi kropp och hos var och en som tror.

Här följer en kortare redogörelse för vår tro och kyrkofamilj.

Vår församling tillhör trossamfundet Trosrörelsen i Sverige varigenom vi erhåller vigselrätt.

I vidare mening (internationellt) tillhör vi den grupp av kyrkor som kallas evangeliska pingstkarismatiska kyrkor. Det betyder att vi har våra historiska rötter i den del av kyrkan som bekänner sig till att frälsningen sker genom personlig omvändelse och bekännelse av Jesus Kristus som Herre. Vi tro på att Andens gåvor finns tillgängliga för alla troende i dag. Vi tror på och praktiserar troendedop, dvs. dop som föregås av personlig tronsbekännelse på Jesus Kristus som Herre och frälsare. Vi respekterar andra kyrkors dopsyn, där man förstår och lever i dopets verklighet.

Missionskallelsen är något som präglat vår församling sedan starten 1985 och fortgår med stor passion. Engagemanget för landet Israel samt återsamlandet av det judiska folket finns med som en del i vår kallelse som församling. Varje söndag ber för och välsignar Israel men ber även om fred mellan judar och araber. Vi tror att Gud älskar alla och har en plan för alla folk och stammar.


 

Vår tro bygger på övertygelsen om att Bibeln är Guds Ord och bäraren av sanningen.

Vi tror att genom Jesus Kristus finns det fullständig frälsning för var och en. Vi tror att Jesus är vägen, sanningen och livet och enda vägen till gemenskapen med Gud. Joh.14:6.

Vi tror på den helige Andes verk i tiden och att alla personligen kan bli uppfyllda av Andens fullhet.

Som grunddokument för vår tro har vi Bibeln i sin helhet, både gamla och nya testamentet.

Våra sakrament är dopet och nattvarden. (Sakrament = en yttre handling för vår inre tro)


 

Grundläggande tros- och lärosatser

Vi har för att förtydliga vår tro även skrivit ner några grundläggande tros och lärosattser som följer nedan. Dessa tros och lärosattser antogs vid bildande av församlingen 1985.

Församlingen erkänner Bibeln som Guds uppenbarade vilja och antar dessa förklaringar av grundläggande sanningar och läror.

1. Bibeln är Guds inspirerande ord och Guds uppenbarade vilja.
(2 Tim. 3:15-17, 1 Petr. 1:23-25, Hebr. 4:12)

2. Det finns en enda sann Gudom, innefattande Fadern, Sonen och den helige Ande, vilka är helt likställda och eviga (Matt.28:19, 1 Joh. 5:7). Jesus Kristus, Gud uppenbarad i köttet är den andra medlemmen i Gudomen (Jes. 9:6, Joh. 1:1,14).

3. Människan skapades till Guds avbild. Genom frivillig överträdelse föll hon i synd, och hennes enda hopp om återlösning finns i Jesus Kristus, Guds son (1 Mos. 1:26-31, 3;1-7, Rom. 5:12-21)

4. Människans frälsning.

a) Människans enda hopp om återlösning är genom Jesu Kristi utgjutna blod. På korset blev Jesu gjord till ett med synd och sjukdom och beredde både frälsning och helande för hela mänskligheten (Jes. 53:4-5, Matt. 8:16-17).
Denna frälsning kommer genom att Du i Ditt hjärta tror att Gud uppväckte Jesus från det döda, och med din mun bekänner Jesus som Herre (Rom. 3:24, 10:8-10, Ef. 2:8)
b) Det inre tecknet för den troende är Andens direkta vittnesbörd (Rom. 8:16). Det yttre tecknet för alla människor är att sträva efter ett liv i sann helighet och kärlek (1 Joh. 3:23, Joh.13:35).
c) Frälsningen sker genom tron på Jesus Kristus och inte genom människliga gärningar; våra gärningar är emellertid tecken på vår tro och kommer att avgöra vår lön i evigheten (Apg. 16:3, Rom.10:9-10, 14:10-12, 2 Kor 5:10, Ef. 2:8-9, Tit. 3:5-7, Jak. 2:18).

5. Dop i vatten innebär att en troende har dött med Kristus och uppstått med Honom för att vandra i ett nytt liv (Matt. 28:19, Apg. 10:47-48, Rom. 6:4).

6. Firande av Herrens måltid genom att äta av brödet och dricka ur kalken är en åminnelse av Jesus, och en delaktighet av hans kropp och blod (1 Kor. 11:24-30).

7. Alla troende har rätt till och bör ivrigt förvänta och allvarligt söka det av Fadern utlovade, dopet i den helige Ande, i enlighet med Jesus Kristi befallning. Med detta kommer utrustningen för kraft och liv för tjänst, tilldelandet av gåvor och dess bruk i tjänsten för Herren. Denna erfarenhet är skild från och åtföljer erfarenheten av den nya födelsen.
(Luk. 24:49, Apg. 1:4-8, 2:38-39, 10:44-46, 11:14-16, 15:7-9, 1 Kor 12:1-13).


 


Vi bekänner oss tillsammans med hela Kristi Kropp till den Apostoliska trosbekännelsen.

Apostoliska trosbekännelsen.

Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
himmelens och jordens skapare.

Vi tror ock på Jesus Kristus,
hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den helige Ande,
född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma
levande och döda.

Vi tror ock på den helige Ande,
en helig allmännelig kyrka,
de heligas samfund, syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

Amen!


 


Vår kultur

Vi vill vara en växande, välkomnande och generös Kristuscentrerad kyrka för alla generationer och nationalliteter. Vi vill vara en kyrka öppen för alla mäniskor oberoende bakgrund och historia.

Vår målsättning är att ha en kultur där vi personligen kan växa till på följande områden.
• Att växa i vår relation till Gud.
• Att växa i vår relation till varandra.
• Att växa numerärt.

Vi vill att församlingen skall präglas av en Guds rikes miljö och atmosfär. Där kan vi som individer och tillsammans växa både andligt, socialt och numerärt. Det finns några grundläggande faktorer som behövs för att det som Gud har planterat i oss var och en skall växa och utvecklas.

1. LJUS
Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd.1 Joh. 1:7.

Guds ord är ljuset som lyser upp livets väg. Att erkänna och ödmjuka sig under Guds ord är det vi efterstävar på varje område av våra liv. Detta betyder att vi förväntar oss att du som medlem regelbundet läser och vill förkovra dig i förståelsen av Guds ord. Tron kommer av predikan av Kristi ord.(Rom 10:17). I våra Gudstjänster och sammankomster prioriterar vi därför undervisningen i Guds ord. Vi ber att den helige Ande skall hjälpa oss att göra Guds ord levande. Vi vill uppmuntra dig att regelbundet delta i gudstjänstlivet vilket är till glädje, rikedom och ett beskydd för ditt andliga liv samt en välsignelse för andra. (Hebr. 10:25).

2. VÄRME
Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek, och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, alltefter den kraft som är utmätt åt varje särskild del. Ef. 4:16

Värmen är en viktig del för att vi skall känna trygghet och tillfredställelse och ha ett öppet sinne. Hur fint och ombonat man än kan ha det i ett hus så trivs man inte där om det är kallt. Så är det även i församlingen. Tillsammans med den helige Andens hjälp kan vi skapa en varm och kärleksfull miljö. (Fil. 2:1-5) Detta betyder inte att vi alltid tycker lika eller håller med om allt, men vi kan bestämma oss för att älska och förlåta varandra för Kristi skull. Då kan vi lösa olika problem på ett konstruktivt sätt. Att vi ser betydelsen av att bevara en kärleksfull och varm miljö gör att ”alla blommor kan få blomma och alla plantor växer till”. Här kan vi alla vara med och bidra. Hem/bönegrupperna och de olika medhjälpargrupperna utgör en viktig del i byggandet av en levande sund gemenskap. En tro, en Ande, en kropp. Tillsammans är vi starka.

3. VATTEN
Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger." Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom.Joh. 7:38

Vatten är en av de viktigaste ingredienserna för att livet skall fungera. Så är det även för det andliga livet. Bibeln talar om den helige Ande som det levande vattnet Jesus ger åt den som tror. Här kan vi ivrigt förvänta oss dopet i den helige Ande med åtföljande tungotal. Vi tror att de andliga nådegåvorna är till för alla och har sin givna plats i församlingslivet. Anden kommer vår svaghet till hjälp och hjälper oss förstå bibeln och Guds vilja för våra liv. Ett av de namn som den helige Ande har är, Hjälparen. Det betyder att Gud vet om att vi i oss själva inte har den styrka och kraft som behövs för allt det vi möter i livet. Vår villighet att ödmjuka oss inför Gud och varandra och be om hjälp är nödvändig för att vi skall nå vårt himmelska mål. Aposteln Paulus säger, när jag är stark i mig själv, då är jag svag. Men då jag är svag i mig själv, då är jag stark, för då måste jag lita på Gud den helige Ande och mina troende syskon. (2 kor 12:9-10.) Vi vill vara en församling där den helige Ande får utrymme att forma våra liv.


 


Nio tillväxtfaktorer i Svedjeholmskyrkans arbete.

Vilka vi är.
1. Öppen för alla.
2. Bryr sig om människor i nöd.
3. Kärleksfull gemenskap.

Vad vi står för.
4. Jesus i centrum.
5. Ett liv i helgelse och omvändelse.
6. Redo att lida för vår tro.

Våra tillgångar.
7. Ett aktivt liv i bön.
8. Använder lekmän tillsammans med tjänstegåvorna. (alla kan vara med)
9. Öppenhet för den helige Ande.


 


Våra värderingar.

Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen.Matt 3:8

Den tro som finns på insidan syns på utsidan genom våra ord och handlingar.

Tron på Jesus är först och främst något som sker på insidan av oss. Det inre liv som växer hos oss i efterföljelsen av Jesus skapar en längtan att återspegla mer av honom på varje område av våra liv. Detta är något som fortgår hela livet och kallas att växa i tro och i helgelse, att arbeta på vår frälsning, att bli mer lik vår Herre och frälsare Jesus Kristus.

Bibeln talar om att vi är Kristusbrev som läses av andra människor. Det betyder att var och en av oss är viktiga representanter för Jesus. Han är vårt föredöme och vår ledstjärna för hur vi skall leva våra liv. Han har gett oss den helige Ande att vara hjälparen i vårt vardagsliv.

En kristen livsstil betyder att: - Leva så att andra kan följa mitt exempel.

Gud har gett oss 10 Guds bud till beskydd och vägledning för ett välsignat liv.

Jesu sammanfattning av budorden är; "Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.”Luk 10:27

Några av de värderingar, baserade på Guds ord som vi vill uppmärksamma är:

MÄNNISKOSYN
• Alla människors lika värde, alla är dyrbart älskade och skapade av Gud. Ef.6:9
• Livets okränkbarhet, värna livet från konceptionen till livets slutskede. Ps. 139:13-16
• Respekt för andra människors tro, åsikter och övertygelser. Matt.5:44-45

ATTITYDER
• Gyllene regeln: Allt vad du vill att andra skall göra för dig, gör det för andra. Matt. 7:12
• Tala väl om andra och dig själv. Tala liv, våra ord är bärare av kraft/liv. Ef. 4:29
• Uppmuntra och ha en positiv attityd till dina medmänniskor. Rom. 12:21

MORAL
• Göra bra ifrån sig på sitt arbete. Ords. 18:9, 1 Tess 4:11-12
• Ärlighet vara längst. Friheten och glädjen finns alltid i sanningen. Fil. 4:8,
• Ha en nykter livsstil. Ef. 5:18

RELATIONER
• Vi tror på äktenskapet mellan en man och en kvinna. 1 Mos. 2:24-25
• Vi tror att platsen för det sexuella samlivet är i äktenskapet. 1 Kor. 7:2-5,9
• Vi tror att man skall vänta med att bo tillsammans tills man gifter sig. Hebr. 13:4


 


Vad händer när något blir fel och jag syndar mot Gud, hans vilja och ord?

Ps. 86:15 Men du, Herre, är en barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede och stor i nåd och sanning.

Ords. 16:6 Genom nåd och sanning sonas skuld, genom HERRENS fruktan undflyr man det onda.
Joh. 1:14 Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning.

Nåd och sanning är ledorden för oss när vi närmar oss hur vi handskas med synd och felsteg i våra liv.
Det viktigaste när något händer är inte det som har hänt utan hur vi handlar med det som hänt.

Gal 6:1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till att inte du också blir frestad
1 Joh. 2:1 Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern - Jesus Kristus som är rättfärdig.

Vi vet att som kristen är man inte befriad från syndens bedragande makt och frestelser. Vi lever i en syndfull omgivning där vår fiende vill få oss på fall och dra oss bort från närvaron hos Gud och församlingen. Det viktiga när vi begår synd och det uppdagas i våra hjärtan är att vi inte springer bort från Gud, vilket fienden vill, utan till Guds nåderika famn. Han är nådefull och barmhärtig.

Av erfarenhet vet vi att det vanligaste misstag man gör är att gå själv med sin syndabörda och att man försöker lösa allt själv. Skuld och skam kan tynga ens sinne och själafienden säger i våra tankar att det inte är lönt, det är kört, ingen förstår dig ändå. Men det är inte sant. Bibeln lär tydlig att vi är insatta i Kristi kropp där lemmarna hjälper varandra. När vi bekänner våra synder för Gud och varandra så är han trofast och rättfärdig och förlåter oss all vår orättfärdighet och synd. Så när något blivit fel tveka inte att berätta det för någon pastor, ledare och bekänn din synd och du kommer att få all den hjälp och stöttning du behöver. Nåden ger förlåtelse och sanningen ger frihet och glädje!

1 Joh. 1:7-9 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

Varför är den personliga bekännelsen så viktig? Gud hatar synden men älskar syndaren och kallar oss till omvändelse och upprättelse. Jesu blod renar från all synd och för oss tillbaka till friden och den nära gemenskapen med Gud och varandra när vi erkänner vår synd och ber om förlåtelse. Hjärtats tro gör oss rättfärdiga men genom munnens bekännelse blir vi frälsta. Rom. 10:9-10

Två viktiga steg i att bli fri från synd och skuldkänslor.
1. Bekännelse inför Gud. (du blir fri i ditt hjärta)
2. Bekännelse inför någon annan. (du blir fri i ditt sinne)


 


Ekonomi

För in allt tionde i förrådshuset, så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i detta, säger HERREN Sebaot, om jag inte kommer att öppna för er himlens fönster och låta välsignelse strömma ut över er i rikt mått. Malaki. 3:10  

Det säger jag: Den som sår sparsamt skall skörda sparsamt, och den som sår rikligt skall skörda rikligt. Var och en må ge vad han har beslutat sig för i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång. Ty Gud älskar en glad givare. 2 Kor 9:6-7  

Församlingens ekonomi bygger på frivilliga gåvor, donationer och tiondeprincipen. 

Vi uppmuntrar alla medlemmar att vara givare av tionde och att avskilja 10 % av sin inkomst till den lokala församlingen. All form av givande är helt frivilligt och något vi gör inför Gud.

På våra gudstjänster gör vi dessutom frivilliga insamlingar och ger till olika ändamål.

Vi tror på givandets glädje och välsignelse. Genom hela kyrkohistorien har Guds folk varit ett givande folk. Att vi fortfarande idag utan statliga bidrag kan fortsätta att hjälpa människor i nöd, bygga kyrkor och betala de anställdas löner, understöda missionärer och fortsätta sträcka oss ut är ett mirakel. Det betyder att Guds välsignelse går på djupet i en givares liv. Pröva och se att det är välsignat att vara en givare!  

-Ekonomisk redovisning sker på församlingsmöten och en sammanfattning av årsredovisningen delas ut varje år i samband med årsbokslut.

-Församlingen anlitar en auktoriserad revisor via KPMG för sina verksamheter. 

Församlingens konto: Bankgiro 357-1841. Plusgiro 491 84 82-3

Missions och biståndsfonden: Plusgiro 14 82 38-9


 

 

Organisation

Församlingens olika arbetsområden leds av både anställda och volontärer. 

Församlingens juridiska person är Insamlingsstiftelsen Trons Sköld. 

Styrelsen leds av församlingens förste pastor tillsammans med 5-7 ledarmöten med gemensamt ansvar samt olika ansvarsområden. Nuvarande ledarmöten och dess ansvarsområden är följande. Thomas Nordberg, församlingslivet. Maria Nordberg, skola och omsorg. Peter Olsson, ekonomi. Roland Nordin, personalfrågor och utveckling. Hasse Svensson, fastighet och byggnader.

Församlingen äger till fullo även Moälvens fastigheter och skolor Ab som äger och förvaltar våra gemensamma fastigheter samt Broskolan Ab som bedriver skolverksamhet.  

Vi har ett pastorsteam som leds av föreståndaren, pastor Thomas Nordberg. Till sin hjälp har han pastor Maria Nordberg med ansvar för cellgrupperna och musiklivet, ungdomspastor Andreas Westman, barnpastor Mats Ingman. Diakon är Ingrid Olsson som även arbetar med själavård. För ekonomi/fastighetsskötsel ansvarar Kenneth Olsson. Christoffer Eriksson arbetar med församlingsadministration och marknadsföring. 

Hemgruppsledarna bär ett stort ansvar för det inre livet i församlingen.  Hemgrupperna möjliggör att var och en kan känna en närhet och tillhörighet. Finns utspridda på olika platser i kommunen.

Den kristna skolan, Broskolan Örnsköldsviks kristna skola och Förskolan Solstrålen har en egen organisation och styrelse. Den dagliga verksamheten leds av rektor David Johansson. 

Ekonomiansvarig för de olika verksamheterna är Kenneth Olsson. Stig-Arne Nelsson arbetar med redovisning och bokföring. Till sin hjälp och stöttning har de församlingens ekonomiråd som består av Peter Olsson, Kent Lundin och Gun-Marie Lundholm. 

Biståndscentrets Second Hand affären leds av Anneli Olsson. 

För mediaarbetet ansvarar Niclas Malmborg med team.


 

 

Våra olika verksamheter.

-Svedjeholmsyrkan.

-Broskolan, grundskola åk. F-9.

-Förskolan Solstrålen.

-Biståndscenter. Second Hand butik.

-TV/Radio arbete.

-Mission: Albanien, Israel, Peru, regelbundna missionsresor till Georgien och Azerbadjian, Indien samt Livets Ords olika missionsfält.

-Fastighetsförvaltning och skötsel.

-Vision; Äldre/senior/trygghets boende.


 

 

Bistånds och hjälpprojekt.

-Indien, bygger ett barnhem i norra Indien, rädda barn från sexhandel i Mumbai.

-Pakistan, bygger upp ett kvinnocenter och skapa försörjning för familjer.

-Albanien, hjälp till fattiga och utsatta personer genom våra systerförsamlingar.

-Akuta insatser både här i vår närmiljö och i katastrofområden


 

 

Målsättningar. 2019.

Vi har både andliga och numerära målsättningar för arbetet. Just nu arbetar vi med en målsättning fram till 2019. Den andliga målsättningen beskrivs närmare i församlingens vision och kultur ovan.  

-Andliga målsättningar: Närmare Gud – Närmare varandra – Ut till andra.

-Numerära målsättningar: 300 medlemmar. 

-Ekonomiska. Skuldfri på grundlånet för fastigheten. (2 milj.)

-Skapa nya enheter för vår verksamhet på fler platser för att betjäna fler människor.

-Arbeta för byggande av ett seniorboende på kristen grund i Örnsköldsvik.


 

 

Historik och snabbfakta om Svedjeholmskyrkan

Svedjeholmskyrkan är en evangelisk församling som finns i Örnsköldsvik. Församlingen bildades 1985 av pastorsparet Sven och Anna-Lena Alm. Dessa hade tidigare verkat som missionärer i Asien under ca 15-20 år. När de kom tillbaka till Sverige och började arbeta här såg de behovet av en ny karismatisk församlingsplantering i tro. På ett tilltal från Herren startades församlingen Trons Sköld 1985 av en handfull personer. I dag har församlingen ca.200 medlemmar. Tio år senare köptes den nuvarande fastigheten på ca 3000 m2 där kyrkan idag bedriver sina olika verksamheter. Omfattande om och tillbyggnationer har skett genom åren. Ca 40 personer arbetar i dag i de olika verksamheterna. Sedan 1998 har församlingen letts av pastorsparet Thomas och Maria Nordberg. Till sin hjälp har de ett team av medarbetare.  

Under år 2009 valde församlingen att ge byggnaden namnet Svedjeholmskyrkan vilket även är namnet på den stadsdelen där kyrkan finns. Namnet Svedjeholmskyrkan använder vi i all vår utåtriktade verksamhet. Församlingen är en del av Trosrörelsens trossamfund med en tydlig ekumenisk prägel där vi värnar om god gemenskap med de andra kyrkorna. Församlingens pastorer äger vigselrätt.  Juridisk bas för församlingens verksamhet är Stiftelsen Trons Sköld.  Stiftelsen har två aktiebolag och två föreningar.  Broskolan AB bedriver grundskola och förskola på kristen grund.  För driften och skötseln av de gemensamma fastigheterna finns Moälvens fastighets och skolor AB. Föreningarna är, en för biståndscentret, en för närradioarbetet.


 FÖRSAMLINGENS FÖRBÖN:

Vi ber och välsignar församlingen, Kristi kropp.

Vi ber för alla som firar gudstjänst här i Svedjeholmskyrkan.

Vi ber för familjerna, för barnen, för ungdomarna och de äldre.

Tack Jesus för att Du fyller alla våra behov på varje område.

Vi ber och välsignar församlingens pastorer och alla medarbetare. 

Vi ber för styrelsen och ledarna. Vi ber om enhet, styrka, beskydd och tillväxt i arbetet.

Vi ber för våra missionärer ute på missionsfälten.

Håll din hand över dem och låt de bära mycket frukt för ditt rike.

Vi ber för alla som våra bröder och systrar som lider för sin tro.

Vi ber för Broskolan och Solstrålen.

Vi ber om tillväxt, om en bra studiemiljö och atmosfär.

Vi välsignar barnen och lärarna.

Vi ber och välsignar vår ekonomi.

Vi ber att alla behov blir fyllda på varje område.

Tack för att du ger oss glädjen att ge till allt gott verk!

Vi ber och välsignar Israel.

Vi ber om fred och försoning mellan judar och araber och vi ber om frid över Jerusalem.

Vi ber om nåd och frälsning över Sverige.

Vi ber för all överhet, riksdag och regering.

Vi ber att Gudsfruktan och respekten för livet och de ofödda barnen skall växa till i vårt land.

Vi ber och välsignar alla som bor i Örnsköldsviks kommun.

Vi ber om tillväxt för företagen och vishet för de styrande.

Vi ber och välsignar alla församlingar och kyrkor i vår bygd.

Gud låt din enhet, tro och kärlek växa till hos oss alla.

Vi ber om väckelse i vår byggd. Vi ber att många skall bli frälsta och komma till tro på Jesus. Hjälp oss Gud att vara dina redskap och vittna om dig!

I Jesu namn. Amen!


 

 

Tack för du tagit dig tid och läst igenom materialet. 

Att vara med i en lokal församling är en välsignelse. Den lokala församlingen är ett andligt hem för den troende och den plats som bibeln lär att Gud förberett för varje troende. Vi vill välkomna dig att bli en del av Svedjeholmskyrkan! 

Praktiskt om att gå med i församlingen.

1. Fyll i en intresseanmälan och lämna den till mötesledaren efter gudstjänsten eller tala med någon av pastorerna.

2. Vi kontaktar dig för en träff med samtal och visionsdelning.

3. Några gånger per termin hälsar vi nya medlemmar offentligt välkomna i gudstjänsten.

Skriv ut E-post

Mission och bistånd

Mission och bistånd

Svedjeholmskyrkans Podcast

Prenumerera

 

Svedjeholmskyrkan på Facebook

Svedjeholmskyrkan på facebook